Avís Legal Hotel Villa Engracia

Avís Legal Hotel a L'Espluga de Francolí

1. Informació Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSICE)

Balneario VillaEngracia, SL proveïda de CIF B-43000405 en compliment del que es disposa en l'article 10 de la LSSICE l'informa que la mercantil és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona (d'ara endavant Villa Engracia).

Pot contactar amb nosaltres en el Telf. +34 97 787 03 08 i a través de l'adreça de correu electrònic info@villaengracia.com.

La citada mercantil és propietària del nom de domini Villaengracia.com i de la pàgina en Internet a la qual s'accedeix a través d'aquest domini: Villaengracia.com

2. Condicions d'ús

Els termes 'Vostè' i 'Usuari' s'empren aquí per a referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquest lloc de la Web.

Villaengracia pretén acostar el món Villaengracia.com als seus usuaris. Per a això, Villaengracia posa a la seva disposició a través Villaengracia.com informació i serveis relacionats amb els nostres hotels com a Reserves online d'habitacions, Servei de pre reserva, Localitzador d'hotels, Localitzador per Tarifes, Pre reserva de Salons i Convencions, Servei d'Atenció al client i Borsa d'Ocupació. (d'ara endavant "els serveis").

La utilització de la pàgina i/o dels seus serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes Normes d'ús, per la qual cosa l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la nostra Web. L'accés i/o ús de determinats serveis oferts als usuaris (d'ara endavant l'usuari) en Villaengracia.com, pot estar sotmès a certes condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes Normes d'ús, per la qual cosa l'usuari, amb anterioritat a l'accés i/o ús d'aquests serveis i continguts, ha de llegir i acceptar aquestes condicions.

2.1 L'usuari es compromet utilitzar la pàgina Villaengracia.com i aquells serveis posats a la seva disposició a través d'aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents Normes d'ús. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina Villaengracia.com o serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s'estableix en les presents Normes d'Ús, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina Villaengracia.com i/o la seva imatge, impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d'aquesta, per la resta dels usuaris.

2.2 Villaengracia podrà, per a major agilitat en el funcionament Villaengracia.com i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis Villaengracia.com. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Villaengracia Hotels, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic info@villaengracia.com.

2.3 Els usuaris Villaengracia.com hauran d'observar qualsevol instrucció que, a través d'e-mail, Villaengracia.com o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi

.

3. Comunicacions Comercials Electròniques

En Villaengracia seguim una política de "permission màrqueting", per la qual cosa sol·licitem el seu consentiment respecte a les Comunicacions Comercials per via electrònica que puguem enviar-li. Posem en el seu coneixement, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 20 i 21 de la LSSICE, que les dades que vostè ens faciliti els utilitzarem per a efectuar aquestes comunicacions comercials sobre els nostres serveis que puguin resultar del seu interès, per a això, presta el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques (E-mail, SMS, etc...) per al conjunt de productes i serveis que oferim així com uns altres afins al sector hoteler, viatges, gastronomia i oci..

Tot això sense perjudici del dret que vostè té de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-se per escrit a l'adreça a dalt referida o a la següent adreça electrònica info@villaengracia.com.

4. Motius d'exclusió

Villaengracia es reserva el dret d'excloure, temporal o definitivament als usuaris en qualsevol dels següents suposats. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d'Ús establerts en el present document. Per incompliment de les lleis, la moral, i l'Ordre públic i de manera especial, i a títol enunciatiu, però no limitatiu, no es permet l'ús de la Web o dels nostres serveis de manera que s'incloguin (i) material que infringeixi drets d'autor no degudament autoritzats, o que infringeixi qualsevol altre dret de Propietat Intel·lectual o Industrial, (ii) material ofensiu o que atempti contra la seguretat pública i defensa nacional, (iii) material que realitzi apologia del terrorisme, racisme, o altres conductes discriminatòries per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, (iv) material que atempti contra la joventut i la infància, en particular de tipus pornogràfic, especialment el que atempti contra menors, (v) materials amenaçadors, difamatoris o que incitin a la violència.

De conformitat amb el que s'estableix en la LSSI, Villaengracia procedirà a la interrupció del servei quan tingui coneixement efectiu que es produeix alguna activitat il·lícita o es lesionen béns o drets de tercers.

L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de Villaengracia a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

5. Dret de Modificació de les Normes d'ús

Villaengracia es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels termes i condicions de les presents Normes d'ús, en els termes i condicions que estimi convenient, informant els usuaris de les modificacions efectuades a través Villaengracia.com.

6. Propietat Intel·lectual i Drets d'Autor

Tota la informació continguda en Villaengracia.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Activi X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Villaengracia o als seus licenciadores. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del recollit les presents Normes d'ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en Villaengracia.com, sense autorització prèvia de Villaengracia.

L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollits en Villaengracia.com, de manera diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol esment de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de Villaengracia o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada en Villaengracia.com sin autorització prèvia i per escrit de Villaengracia queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l'adreça de correu electrònic info@villaengracia.com. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en Villaengracia.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a Villaengracia aquesta circumstància, remetent notificació a l'adreça de correu electrònic info@villaengracia.com, que inclogui, almenys, els següents extrems: a) Nom, direcció, número de telèfon i direcció d'e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació en la pàgina Villaengracia.com. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual. Sense perjudici de l'assenyalat en els paràgrafs precedents, Villaengracia es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protectors de la propietat intel·lectual.

7. Hiperlinks

7.1 En el cas que Villaengracia.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, Villaengracia no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines Web de tercers, per la qual cosa Villaengracia no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta/ s pàgina/ s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre Villaengracia i el propietari de la pàgina Web en què el mateix s'estableixi.

7.2 Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina Villaengracia.com, hauran de garantir que el hiperlink només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina Villaengracia.com, però no realitza, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web Villaengracia.com. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Villaengracia.

8. Exclusió de garanties i de responsabilitat

8.1 Villaengracia no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina Web ni dels productes o serveis posats a la disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina Web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

Villaengracia no serà responsable de la interrupció del servei, suspensió, caiguda temporal del servidor o finalització de la informació o serveis ni de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a Villaengracia.

8.2 Villaengracia no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'aquests.

8.3 Villaengracia no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines Web de tercers, per la qual cosa Villaengracia no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts del seu/ s pàgina/ s Web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a titulo enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. De conformitat amb la LSSICE, Villaengracia no serà responsable de la informació a la qual li puguem remetre si no tenim coneixement efectiu que l'activitat o informació a la qual li remetem és il·lícita o lesiona béns o drets de tercers. S'entendrà que existeix "coneixement efectiu" conforme la LSSICE quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió i Villaengracia conegués la corresponent resolució.

8.4 Villaengracia no s'obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a la disposició de l'usuari per tercers allotjats fora Villaengracia.com, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina Web o dels seus serveis. L'usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que Villaengracia pogués sofrir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

9. Salvaguarda de les Normes d'ús

Si una de les estipulacions de les presents Normes d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindran en els termes acordats. Villaengracia es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.